novinka bumerang vejar raketa

Požičajte si ešte výhodnejšie!

Vrátime vám 30 € z prvej splátky

Vaše výhody

 • vrátime vám 30 € z prvej splátky (ak je prvá splátka menšia ako 30 €, automaticky sa zníži ďaľšia splátka, až kým sa bonus 30 € nevyčerpá)
 • pôžičku vybavíte z pohodlia domova
 • rýchle a jednoduché vybavenie pôžičky
 • peniaze na čokoľvek
 • bez poplatku za poskytnutie pôžičky
 • bez založenia majetku
 • bez poplatku za predčasné splatenie
 • peniaze do 24 hod. po schválení pôžičky
 • výhodná úroková sadzba od 7,5 % p.a.
 • fixná úroková sadzba počas celej doby splácania
 • poistenie úveru proti nepriaznivým situáciám

Vypočítajte si splátku

Výška pôžičky
200 Eur5000 Eur
Doba splácania roky
1 rok5 rokov
Mesačná
splátka
100 € Info
Chcem pôžičku RPMN 16.00%, úroková sadzba 16.00%, celková suma pôžičky 4 108,20 €.
Info

Tip pre vás

Schvaľovací proces môžete výrazne zrýchliť, ak vložíte dokumenty potrebné pre schválenie pôžičky priamo cez web. Pripravte si ich už teraz.
operátor
operátor

Základné produktové údaje pôžičky

 • Výška pôžičky: 200 € – 5 000 €
 • Doba splácania: 12 – 60 mesiacov
 • Poistenie splátok: Poistenie typu A – poistenie pre prípad smrti, trvalej invalidity a dlhodobej práceneschopnosti
 • Poistenie splátok: Poistenie typu B – poistenie pre prípad straty zamestnania, trvalej invalidity, dlhodobej práceneschopnosti, smrti

Ako to funguje

Ako postupovať pri vybavení
Triangelpôžičky

 1. V online kalkulačke si sami zvolíte výšku pôžičky a dobu jej splácania.
 2. Vyplníte online žiadosť o pôžičku s vašimi osobnými údajmi, údajmi o zamestnaní a finančnej situácii.
 3. Priamo na webe môžete priložiť dokumenty potrebné pre schválenie pôžičky, čím výrazne zrýchlite schvaľovací proces.
 4. Skontrolujete vyplnené údaje a žiadosť o pôžičku odošlete.
 5. Mailom vám oznámime výsledok predbežného posúdenia vašej žiadosti.
 6. Spravidla do 24 hodín vám pošleme na podpis Zmluvu o poskytnutí pôžičky spolu so zmluvnou dokumentáciou.
 7. Zmluvu podpíšete a spolu s požadovanými dokladmi zašlete na adresu Consumer Finance Holding, a.s., 29. augusta 3, 058 01 Poprad.
 8. Doručenú zmluvnú dokumentáciu skontrolujeme a peniaze Vám pošleme na bankový účet do 24 hod. od schválenia pôžičky.

K vybaveniu žiadosti o Triangelpôžičku sú potrebné tieto doklady

Zamestnanci

Dva doklady totožnosti
 • Občiansky preukaz*
 • Iný doklad totožnosti**
Doklady o príjme (ktorýkoľvek 1 z uvedených)
 • Výpis z bankového účtu***
 • Potvrdenie zamestnávateľa o príjme (na našom tlačive)
 • Výplatné pásky za posledné 2 mesiace

Podnikatelia, SZČO

Dva doklady totožnosti
 • Občiansky preukaz*
 • Iný doklad totožnosti**
Doklady o príjme (ktorýkoľvek 1 z uvedených)

Dôchodcovia

Dva doklady totožnosti
 • Občiansky preukaz*
 • Iný doklad totožnosti**
Doklady o príjme (ktorýkoľvek 1 z uvedených)
 • Výpis z bankového účtu***
 • Rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zmene výšky dôchodku
 • Potvrdenie z pošty dokladujúce výšku dôchodku za posledný mesiac

1) V prípade, že na výpise nie je uvedené Vaša adresa (napr. výpis z internet bankingu), je potrebné predložiť iný doklad (napr. SIPO alebo faktúru za telefón), ktorý Vašu adresu potvrdí.

* kópia dokladu z oboch strán,
** kópia napr. pasu, vodičského preukazu, sobášneho, rodného listu a pod.
***aktuálny výpis = nie starší ako 1 mesiac, v prospech ktorého je pripisovaný Váš príjem (vo výpise je uvedená výška Vášho príjmu a jeho odosielateľ).

Informácie podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosť o pôžičku

Výška pôžičky
Doba splácaniaroky
Mesačná splátka Info
K vyplneniu žiadosti o pôžičku budete potrebovať vaše osobné údaje, údaje o zamestnaní a finančnej situácii a číslo účtu, na ktorý požadujete zaslať peňažné prostriedky. Vyplnenie žiadosti vám zaberie len pár minút! Do 24 hod. po schválení pôžičky vám pošleme peniaze na bankový účet. Schvaľovací proces výrazne zrýchlite, ak vložíte dokumenty potrebné pre schválenie pôžičky priamo cez web (záložka Potrebné doklady). Odporúčame pripraviť si ich vopred.
Polia označené (* hviezdičkou) sú povinné

Osobné údaje

Trvalé bydlisko

Súčasná adresa

Ak je súčasná adresa totožná s trvalým bydliskom nie je potrebné vyplňovať

Kontaktné údaje

Žiadosť o zavedenie predzmluvného vzťahu podľa §10 ods. 3, písm b) zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke. Potvrdzujem, že som sa oboznámil a súhlasím so zmluvnými a poistnými podmienkami

Ďalej

Údaje o zamestnávateľovi

Ďalej

Údaje o finančnej situácii

Prevod na bankový účet

Info
Ďalej

Vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o Triangelpôžičku

 1. Súhlasím s tým, aby s poločnosť Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) poskytovala moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov uvedených v žiadosti, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v informácii podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, v skratke NBCB, Identifikačné číslo: 420 534 04, so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským úradom v Bratislave (ďalej len „Združenie“). Beriem na vedomie, že združenie je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „Register“), v ktorom sú spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie strany“) uvedený mi na www.nbcb.sk, vrátane osobných údajov fyzických osôb zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s tretími stranami (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v žiadosti , údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou s Spoločnosťou a údajoch o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v Registri týmito tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SBCV – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1 - 3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami §28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov v prípade neakceptácie návrhu z mluvy jednou zo zmluvných strán. V prípade vzniku zmluvného vzťahu svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči Spoločnosti v súlade s platnou právnom legislatívou. Súhlasím s tým, že tento súhlas môžem odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov, ako dôsledku takéhoto spracúvania.
 2. Týmto udeľujem prevádzkovateľovi Nebankového registra klientskych informácií (NRKI), Non - Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava súhlas, aby prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra bankových informácií (SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, poskytol užívateľom SRBI a) všetky údaje o uzatváranom obchode, vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzavretí tohto obchodu a údaju, či bol obchod uzavretý alebo nie, a ďalších údajov uvedených v žiadosti a iných dokumentoch, ktoré boli Spoločnosti predložené v súvislosti so žiadosťou, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov; b) údaje o leasingových zmluvách, všetkých úveroch a zárukách, ktoré mi boli poskytnuté Spoločnosťou, údaje o pohľadávkach a údaje o predmetoch leasingu a zabezpečeniach, ktoré má voči mne Spoločnosť z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o splácaní mojich záväzkov z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o predmetoch leasingu, zabezpečeniach, ktoré poskytujem za splácanie leasingov, úverov a záruk a údaje o mojej bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania mojich záväzkov, a to vrátane údajov získaných Spoločnosťou v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov NRKI a klientov užívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov NRKI a užívateľov SRBI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Spoločnosti poskytnuté údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany Spoločnosti, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa potvrdenia tejto žiadosti. V prípade vzniku záväzkového vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z.z. a týmto udeleným súhlasom, a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania. Lehotu, na ktorú je súhlas udelený nemožno dodatočne skrátiť. Som si vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú upravené v § 28 - 30 zákona č. 122/2013 Z.z.
 3. Prehlasujem, že pokiaľ som nižšie neoznačil odmietnutie vydania kreditnej platobnej karty, žiadam o vydanie kreditnej platobnej karty vydávanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (ďalej ako VÚB) v spolupráci s CFH. Súhlasím o spracúvaním osobných údajov v žiadosti za účelom vydania kreditnej platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie kreditnej platobnej karty nemám právny nárok.
  Odmietam vydanie kreditnej platobnej karty
 4. V prípade, že som nižšie neodmietol vydanie kreditnej platobnej karty, žiadam Všeobecnú úverovú banku a. s., IČO: 31320155 o kreditnú kartu VÚB vydávanú v spolupráci s CFH a o schválenie úverového rámca 300 € a štandardnej splátky 10 €.
  Odmietam vydanie kreditnej platobnej karty
 5. Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlasím s vyhlásením žiadateľa
Ďalej

Potrebné doklady

K vybaveniu žiadosti o Triangelpôžičku sú potrebné tieto doklady.

Stačí, keď ich naskenujete, priložíte nižšie a odošlete. Oproti ostatným možnostiam zaslania dokladov je to najrýchlejší spôsob a výrazne zrýchľuje celý proces vybavenia pôžičky.

Celková veľkosť príloh nesmie presiahnuť 5MB. Posielajte nám len nezaheslované prílohy. Povolené formáty pre vkladané doklady: jpg, tif, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, docx, xls, csv,txt.

Pridať pole

Ak vám táto forma nevyhovuje, pošlite nám doklady faxom na 052/786 1523 alebo e-mailom na pozicky@triangel.sk. Ak využívate smartfón, môžete urobiť fotku dokladu a zaslať nám ju e-mailom. Doklad môžete poslať aj poštou na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., Ul. 29.augusta 3, 058 01 Poprad

Ak sa rozhodnete pre odoslanie podkladov poštou, faxom alebo mailom, stlačte tlačidlo ODOSLAŤ teraz.

Copyright 2014 / Consumer Finance Holding, a.s.